Ο ΕΣΠΕΜ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (European Music Therapy Confederation, EMTC).

Γενικοί σκοποί της EMTC είναι η καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, της κατανόησης και της ανταλλαγής μεταξύ των μουσικοθεραπευτών στην Ευρώπη, η ανάπτυξη του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας και η προώθηση της ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

H ΕΜTC βρίσκεται σε διαδικασία  δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Μουσικοθεραπείας (European Music Therapy Register, EMTR) το οποίο αποσκοπεί στον προσδιορισμό ευρωπαϊκών προτύπων σπουδών στη μουσικοθεραπεία λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά πλαίσια πρακτικής και εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες και αποβλέπει στην ενίσχυση της κινητικότητας των μουσικοθεραπευτών στην Ευρώπη.

Μέχρι σήμερα οι εκπρόσωποι του ΕΣΠΕΜ στην EMTC είναι: Ευαγγελία Παπανικολάου (2014 - σήμερα), Γιώργος Τσίρης (2010 - 2014), Χριστίνα Καλλιώδη (2008-2010).

Από τη γενική συνέλευση της EMTC στο Όσλο το 2012